Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
  กลับไปหน้าแรก>งาน โฆษณา
ค้นหา
ประเภท: : ตำแหน่ง:  
เทคนิคการขาย การตลาด และการบริหารธุระกิจ วิศวกร(คอมพิวเตอร์ และไอที วิศวกร(ไฟฟ้า,เครื่องจักรกล)
วิศวกร(โทรคมนาคม) วิศวกร(สถาปัตยกรรม) วิศวกร(เคมี) วิศวกร (อื่นๆ)
เลขานุการ, การบริหาร งานที่ทำการ การบริหารงานบุคคล และ การฝึกงาน การบริหารงานบริษัท นักบริหารธุระกิจอาวุโส
การอออกแบบและตำแหน่งช่างประดิษฐ์ การโฆษณา พีอาร์ และ สายสัมพันธ์ ประกอบ/บรรจุไว้, การหนังสือพิมพ์
เจ้าเวบ และ ผู้ออกแบบเวบ การธนารคาร และการประกันภัย การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
เอม ไอ เอส เกี่ยวกับกฎหมาย การศึกษา อบรม การแพทย์ และบำรุงสุขภาพ
การบริหารการค้า การบริหารทรัพยสิน การซื้อ และการขนส่ง คิวเอ, คิวซี และการรักษาความปลอดภัย
การค้นคว้าวิจัย และ การพัฒนา การบริการลูกค้า วิศวกร(การทำสวนดอก วิทยาศาสตร สิ่งแวดล้อม
การแปล และการแสดงส่ือความหมาย การรับรองลูกค้าและการท่องเที่ยว อื่นๆ
ตำแหน่ง ชื่อบริษัท พื้นที่การทำงาน  
แสดง 0 - 0 / 0, จำนวนทั้งสิ้น 0 หน้า/หลายๆหน้า

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.