หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ข่าวสาร

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ข่าวสาร

การบริหารจัดการ เวบไซด์- ข่าวสาร

“ข่าวสาร” คือ รายการในระบบที่ใช้บริหารบทความ, ใช้ในข่าว, บทความ, รายละเอียด เป็นต้น;สร้างระดับสัมพันธ์.
การบริหารจัดการของ “ข่าวสาร” รวมทั้ง “จัดการรายละเอียด”, “บริหารการแยกประเภท”, ส่งถ่ายตามลำดับ” และ “สร้างรหัส”

ขั้นตอนปฏิบัติ:

๑) สร้าง รายการ“ข่าวสาร”
  ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“สร้างรายการใหม่”,
เลือกรูปแบบรายการ: “ข่าวสาร”
๒) แก้ไขรายการ “ข่าวสาร”
  ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“บริหารรายการ”
การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


เข้าไปช่องปฏิบัติการ: คลิ๊กที่ “manage” (②)หลังจาก “News” (①) บริหารจัดการหน้าข่าวแสดงอยู่ด้านล่าง:

เราจะลงในรายละเอียด สี่หน้าที่ ของ”ข่าวสาร” ในรายการภาพด้านบน:
๑) บริหารรายละเอียด: หน้าที่ที่ใช้จัดการของข่าวเวบไซด์. โดยหลักรวมทั้งการเพิ่ม และลบ ข่าวสาร.
คลิ๊กที่ “Add news” ในปุ่มภาพด้านบน, เข้าไปในหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:

ทำอย่างไรในการเพิ่มข่าวสาร:
รูปแบบ: อันดับแรก, ต้องแน่ใจว่า รูปแบบของข่าวสารซึ่งท่านต้องการเพิ่ม(รูปแบบ: ผู้ใช้ใช้ได้อย่าง สะดวกสบาย, ระบบชั้นข่าวสารแตกต่างไป, แสดงรูปแบบที่แตกต่างในเวบไซด์. เราจะลงรายละเอียดในการจัดลำดับระเบียบแบบแผนด้านล่าง. ท่านไม่ต้องติดตั้งรูปแบบ หากข่าวสารเวบไซด์ ไม่จำเป็นที่อยู่ในชั้นความลับ)

ลำดับ : การจัดหมวดหมู่ของข่าวในเวบไซด์ต้องเรียงลำดับแน่นอน (เรียงขึ้น, เรียง ลง หรือ เรียงลำดับด้วยตัวของมันเอง).
หัวเรื่อง: the title of news displayed in website, the summarization of news content.
เวลาในการพิมพ์โฆษณา: คือเวลาเริ่มต้นที่ท่านเพิ่มข่าวสาร, ท่านอาจจะลงวัน เวลาของข่าวสารที่มิใช่เวลาที่เพิ่มข่าวสาร
การแก้ไขข่าวสาร ประกอบด้วย การแก้ในพื้นที่แสดงอยู่ด้านล่าง หลังจากติดตั้งตัวเลือกข้างบนแล้ว การเพิ่มเติมข่าวสาร เป็นเสร็จสิ้นสมบูณร์หลังจาก กด “submit” ตามภาพที่ปรากฏอยู่นี้:

ถ้าหากจะเพิ่มต่อไปอีก, ให้คลิ๊กที่ “Data manager” แล้วกลับไปที่หน้าบน, การปฏิบัติการจะดูได้บนนี้. ภาพที่แสดงต่อมาคือที่เห็นอยู่ ณ ที่นี้:

ข่าวสารที่จะแสดงอยู่ในหน้า หลังจากเพิ่มแล้ว.
คลิ๊กที่ “change” ในภาพข้างบน, เข้าไปที่ หน้าแก้ไขของข่าวสาร. ตั้ง“title“ ข่าวสาร,“เวลาโฆษณา”, “ลำดับ” และ “รูปแบบ”.
ท่านอาจจะ ตรวจสอบข่าวสาร ประกอบด้วย เร่ืองราวของข่าว ในหน้าที่แสดงอยู่ด้านบน.
กลับมาที่“delete“, คลิ๊กที่ “submit“, ข่าวสารนี้จะถูกลบทิ้งไป.
๒) รูปแบบการบริหาร:
รูปแบบ: เพื่อเป็นการสะดวกสบายของผู้บริโภค ที่จะแยะประเภทของข่าว, ถ้าท่านไม่แยกประเภท มันจะแสดงออกมากด้วยกันทั้งหมด. หลังจากแยกประเภทแล้ว มันแสดงแบ่งประเภทในเวบด้วย.
ปฏิบัติการ: เข้าไปบริหารจัดการที่“News”, คลิ๊กที่ “type manager“ ที่ส่วนบนด้านหลัง.
เข้าไปดูในหน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง:

เพิ่มรูปแบบ: คลิ๊กที่ปุ่ม “Add type” ในภาพด้านบน, เข้าไปในหน้าที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ในกล่องตัวอักษร “type name”, ให่ใส่รูปแบบชื่อที่ท่านจะเพิ่มเติม, แสดงเป็น“add type”ก็จะเสร็จสมบูณร์เมื่อ กด “submit”.
ถ้าหากจะเพิ่มรูปแบบ, รูปแบบก็จะเหมือนกันกับข้างบน, มีภาพแสดงต่อมา: รูปแบบ จะจัดแสดงภายหลัง, ท่านอาจจะจัดลำดับรูปแบบที่จะเพิ่มเข้ามา, คลิ๊กที่รูปแบบในปุ่ม “start jumping” แล้วคลิ๊กที่“Add type“ ระดับเริ่มแรกจะเป็น “0“, ระดับต่อไปจะเป็น“1“,เหตุผลตามความเป็นจริง.

ภาพแสดงด้านบน: ถ้าท่านไม่ต้องการข่าวสารสำรอง ให้กลับไปที่ “delete” แล้วคลิ๊กที่“submit“, รูปแบบข่าวสารก็จะถูกลบทิ้งไป.
รูปแบบระดับ, รูปแบบระดับอยู่ใต้บรรทัดบนเป็น “0”, เพิ่มรูปแบบโดยกระโดดไปที่รูปแบบอื่นที่เป็นระดับต่ำกว่าของเดิม(ระดับบเดิมเป็น “0”, ระดับที่จะเพิ่มคือ “1”)
การจัดแบบ : คลิ๊กที่ ปุ่ม “Arrange type”, เข้าไปที่หน้าต่อไป ที่จัดแสดงอยู่นี้:

คลิ๊กที่ลูกศรข้างบน เพื่อปรับปรุงแบบ, กด “submit” หลังจากปรับปรุง, การปรับปรุงแบบเป็นอันเสร็จ.
“การปรับปรุงแบบ” ข้างบน เป็นหัวเรื่อง, ถ้าจะปรับปรุงแบบ อันอื่น, ท่านต้องกดรูปแบบก่อน, แล้วทำซ้ำอีกครั้งหลังจากกดรูปแบบ ก็เป็นอันเสร็จ.
3) การส่งรูปแบบ: ในการออกแบบเวบไซด์, บางครั้งเราต้องส่งข่าวสารณุปแบบเดิมไปยังรูป แบบอื่นๆ, โดยหน้าที่แล้ว “Transfer type”เป็นการง่ายต่อผู้ใช้.
การปฏิบัติการ: เข้าไปด้านหลังของ “News”, คลิ๊กที่ “Transfer type” ในส่วนบนด้านหลัง.
เข้าไปในส่วนหลัง มีภาพที่แสดงอยู่นี้:

การเปิดรูปแบบซึ่งต้องการจะส่งผ่าน, กลับไปที่ข่าวสารที่ต้องการจะส่งผ่าน, ดังรูปแสดงข้างบน ①และในลำดับต่อมาข้างล่าง ② ตามรูปภาพ, ให้เลือกเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งข่าวสารที่ส่งผ่านให้คลิ๊ก “submit”, ก้จะเสร็จสมบุรณ์ (หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว, ข่าวสารก็จะกลับไปเป็นรูปแบบเดิม, การปฏิบัติที่แตกต่างจาก“copy”, แต่จะเท่ากับการ “cut”)
4) การสร้างรหัส:
การสร้างรหัส: เมื่อเราเพิ่มรายการข่าวสารของ โฮมเพจ หรือ หน้าอื่นๆ (“Single page/“Independent page”), คือมันจะไม่มีผลในการเพิ่มตามปกติ และจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อทำข่าวสารให้เป็นปัจจบัน.ดังนั้นเราจึง “สร้างรหัส” ณ ที่นี้ การสร้างรหัส ซึ่งประกอบด้วย“dynamic code”, แทรกด้วยโฮมเพจ หรือ เวบเพจอื่นๆ, เมื่อกลับมายังรายการข่าวสารที่ปรับปรุงนี้,รายการข่าวสารแทรกที่สร้างขึ้นจะติดมาโดยอัตโนมัติ
(โฮมเพจ/หน้าอื่นๆที่แทรกรหัสไว้)
การปฏิบัติการ: เข้าไปด้านหลังของ “News”, คลิ๊กที่ “Transfer type” ในส่วนบนด้านหลัง.
เข้าไปในส่วนหลัง มีภาพที่แสดงอยู่นี้:

เป็นการง่ายต่อการใช้ “Create code”, เลือกช่องที่แสดงอยู่, แล้วกดปุ่ม “submit”,และ สร้างรหัสขึ้นมา.
เราได้บรรจงติดตั้งวิธีสร้างรหัส :
ชื่อรูปแบบ : รูปแบบรายการซึ่ง ต้องการจะสร้างรหัสใหม่ (เลือกในช่องที่แสดงอยู่)
ผลรวม : จำนวนข่าวสารที่จัดแสดงใน โฮมเพจ หรือ ในหน้าเดี่ยว หลังจากสร้าง รหัส.ค่าเริ่มต้น10,ท่านอาจจะตั้งตามสภาพการออกแบบของหน้า ซึ่งได้แทรก รหัสไว้(ถ้ามีข่าวสารมากแบบ, ระบบจะจัดเรียงลำดับข่าวสาร, แล้วจะสร้างจำนวนข่าวสารตามที่ท่านเลือก;
ถ้าข่าวสารน้อยกว่าจำนวนท่านท่านใส่ไว้, มันจะแสดงเป็นรูปแบบข่าวทั่วไป)
การเรียบเรียง: หัวข้อข่าวสารของหน้าที่ต้องการจะแทรกรหัส หลังจาก สร้างรหัส(ตามที่ท่านได้จัดตั้งลำดับในการเพิ่มข่าวสาร) รวมทั้ง “การเรียงขึ้น”, “การเรียงลง”,“เรียงด้วยตัวเอง”
ขนาดอักษรหัวเรื่อง/สี:“create code“ต่างๆ จะไม่การสร้างทั้งดุ้น, แต่เฉพาะหัวเรื่องโดดเด่น(เข้าไปที่หัวกระดาษ หัวเร่ืองของข่าวสาร),“font size/color” หมายถึงขนาดของ หัวเรื่อง.
เวลา: “create code” ต่างๆ จะไม่เฉพาะเรื่องของข่าวสาร, แต่จะรวมถึงเวลาของการประกาศข่าวด้วย, เราอาจจะเลือก หรือ แสดงไว้ก็ได้.
ขนาดอักษร เวลลา/สี : มีความหมายและหน้าที่เดียวกันกับ อักษรหัวเรื่อง และสี.
หลังจากตั้งทางเลือกข้างบนแล้ว, ภายหลัง, เราเข้าไปที่ภาพที่ได้แสดงไว้:

ทำสำเนา การสร้างรหัสไปยังหน้า ซึ่งต้องการแทรกรหัส.


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500