Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
  กลับไปหน้าแรก > สมุดแจ้งรายการสินค้า > อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ค้นหา
แยกประเภท/ลำดับชั้น:            ชื่อ ผลิตภัณฑ์:     
ส่วนประกอบเกียวกับเรื่องเสียง การเดินสาย, สายเคเบิล, มัดสายเคเบิล แบตเอรี่ และเครื่องประจุไฟ คาพาซิสเตอร์
เครื่องประจุไฟ PCB & PCBA วงจรตัดไฟ ตัวเชื่อมละระบบ
สนามการค้าขาย แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ อี แอล อีเลคโทรนิค และ เครื่องมือ ตัวเชื่อมไฟฟ้า และวัสดุเชื่อมติด
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และ ส่วนประกอบอีเลคโทรนิค ระบบข้อมูลอีเลคโทรนิค เครื่องมืออีเลคโทรนิค
เครื่องหมายอีเล็คโทรนิค อีเล็คโทรนิค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉนวน/ สิ่งห่อหุ้ม
ปุ่มกด และปุ้มป้อนข้อมูล แสงเลเซอร์ ไฟ แอ อี ดี/ หลอดประหยัดไฟ หลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก และ หลอดขไฟขนาดใหญ่
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง ช่างไฟฟ้าแสงสว่าง วัสดุ แม่เหล็ก มอร์เตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
เครื่องวัด เครื่องมือเกี่ยวกับตา/สายตา ส่วนประกอบ พลังงาน แหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องเสียงมืออาชีพ, วีดีโอ และ แสง
วิทยุ และ เครื่องมือโทรทัศน์ เครื่อง แปลงไฟฟ้า อุปกรณ์เปลี่ยน/ถ่ายทอด สื่อไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
ตัวจับความเคลื่อนไหว/ตัวรับ สวิทย์ หม้อแปลงไฟฟ้า อื่นๆ
บริษัทที่ดีที่สุด
ภาพจำลองเล็ก ๆ ชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัท เครื่องหมายดอกจัน / ดวงดาว  
บริษัท ฉินต๋า อิ ล็คทรอนิคส์ จำกัด
สถานทีดั่งเดิม: 104/22 หมู่ 10 ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
chin-ta electronic co.ltd
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2008-04-11
บริษัท ฉินต๋า อิ ล็คทรอนิคส์ จำกัด
สถานทีดั่งเดิม: 104/22 หมู่ 10 ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
chin-ta electronic co.ltd
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2008-04-11
แสดง 1 - 2 / 2, จำนวนทั้งสิ้น 1 หน้า/หลายๆหน้า

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.