Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
-
 
ชื่อบริษัท:   -
แยกประเภท/ลำดับชั้น:   อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ที่อยู่ เวบ:   http://www.fristweb.com/user/sancai/
อีเมลล์:   mail@domain.com
ปีที่ก่อตั้ง:   -
คีย์ ผลิตภัณฑ์/การบริการ:   -
สภาวะ ทางกฎหมาย:   การว่าจ้างแรงงาน
แบบธุระกิจ:   หัตถกรรม ประดิษฐกรรม
บุคคลผู้ติดต่อ:   -
อำเภอ / จังหวัด:   เชียงใหม่
ที่อยู่:   -
รหัส ไปรษณีย์:   -
หมายเลขโทรศัพท์:   -
หมายเลข แฟกซ:   -
ที่ประกอบธุระกิจ:   -
ตลาดหลัก:   -
การแนะนำให้รู้จัก บริษัท:   -

 

 

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.