News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

มาตรฐานและการจัดแต่งรูปแบบคิ้ว


1.รูปแบบคิ้ว ขนคิ้วเป็นส่วนประกอบของหัวคิ้ว กลางคิ้วและปลายคิ้วรวมเป็น 3 ส่วน ระยะห่างของ หว่างคิ้วเท่ากับความยาวของตาหนึ่งข้าง หางคิ้วให้อยู่ในตำแหน่งแนวเดียวกับหางตา ยอดคิ้วให้

อยู่ในตำแหน่ง 2/3 ของขนคิ้ว ส่วนหัวคิ้วให้อยู่ในตำแหน่งแนวเดียวกับปิกของรูจมูก ความสูงต่ำของ หางคิ้วและหัวคิ้วให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือให้หางคิ้วสูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อย

2.ทิศทางการงอกของขนคิ้ว : การงอกของขนคิ้ว ตามธรรมชาติที่หัวคิ้วจะงอกเอียงขึ้นข้างบนเป็น รูปร่ม ส่วนของหัวคิ้วจะกว้างและขนคิ้วจะเบาบางที่สุด ส่วนการงอกของขนคิ้วที่อยู่กลางคิ้ว จะงอกขึ้น ข้างบนหรือในแนวเรียบและมีความดกที่สุด สีของขนคิ้วในส่วนนี้จะมีสีเข้ม โดยสีของขอบบนจะเข้ม กว่าขอบล่างเล็กน้อย

3. การออกแบบรูปแบบคิ้ว : กล้ามเนื้อกระดูกคิ้วที่เป็นตำแหน่งของการงอกของขนคิ้ว เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของสีหน้าจะไปเกี่ยวโยงถึงขนคิ้ว ทำให้คิ้วมีการเคลื่อนที่ขึ้นลง ซึ่งแสดงออกถึงความ รู้สึกและอารมณ์ของคนเรา ดังนั้น รูปแบบคิ้วที่ไม่เหมือนกันก็จะแสดงออกถึงจิตใจที่แตกต่างกัน

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555